1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Projekt E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education
 
Projekt ECHRE se zabývá Evropským kulturním dědictvím. Jeho cílem je využít potenciálu kulturního dědictví a najít způsob, jak tato oblast může obohatit výuku a rozšířit povědomí učitelů i žáků. Získané informace a různé pohledy na historické události a historický vývoj by měly vést k porozumění historickým dějům a podpoře vlastní evropské identity. 
Více k projektu na nově vytvořených webových stránkách: http://echreproject.com/cs/echre-2/
 
 
Projekt E.C.H.R.E. pokračuje po Covidu
 
Po vynucené pauze způsobené pandemií covid 19 se na ZŠ Vrchní opět rozběhly mezinárodní projekty v rámci programu evropské spolupráce škol – Erasmus+.
Projekt E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education je mezinárodní spoluprací škol a kulturních institucí čtař evropských zemí, ve které partneři z Itálie, Rumunska, Turecka a České republiky tvoří metodické pracovní listy zaměřené na výuku různých témat o historickém a kulturním  dědictví spolupracujících zemí. 
První mezinárodní mobilitu hostila v únoru ZŠ Vrchní společně se svými partnery z OKO Opava .  V  dubnu vyjeli  žáci a učitelé  ZŠ Vrchní  na Sicílii do Catánie,  kde  kromě práce na projektových aktivitách navštívili místní pamětihodností a vystopili na nejvyšší evropskou sopku Etnu. Následovat bude cesta do tureckého Kayseri a rumuského Botosani. 
Zároveň s projektem E.CH.R.E byl v dubnu zahájen projekt  Team spirit  se sportovní tematikou a partnery z Polska, Řecka a Turecka.
Vývoj projektu i jeho výsledky můžete sledovat na webové stránce projektu: http://echreproject.com/
 
Plakát projekt
Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 
 
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 
Škola s podporou tohoto projektu realizuje pro zákonné zástupce našich žáků tzv. Rodičovské kluby, jejichž cílem je setkávání rodičů s odborníky, společná práce s dětmi a sdílení zkušeností se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí v rámci vzdělávání, výchovy a péče o dítě. 
 
Edison
 
V rámci projektu Edison měla naše škola možnost od 9. září 2019 strávit celý týden se třemi zahraničními stážisty. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se vzájemně seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jejich zemích.
A tak Elina z Ruska, Batun z Turecka a Katy z Hong Kongu na základě prezentací představili své země. Tato zahraniční návštěva nejen přispěla k oživení výuky netradičním způsobem, ale naše děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, ověřily si porozumění anglickému jazyku a někteří z nich si zkusili v cizím jazyce i komunikovat. A jelikož se prezentace zúčastnili i nejmladší žáci, učitelé jim pomáhali překládat cizojazyčný výklad, aby mu všichni dobře rozuměli. Ti žáci, kteří se učí ruštinu, si navíc vyslechli Rusku Elinu i v jejím rodném jazyce.
 
Setkání přineslo radost oběma stranám. Žáci byli spokojeni a navíc si mnozí odnášeli své jméno přepsané v azbuce i v čínštině.
 
Foto zde.
 
Text: PhDr. Dana Kašingová
Foto: Mgr. Markéta Kramolišová
 
Modernizace
 
Název projektu: Modernizace digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny
 
Cílem projektu je modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky, aplikace moderních výukových trendů na ZŠ prostřednictvím moderního a inovativního výukového zázemí.
 
Obsahem projektu je vybavení multimediálních odborných učeben novým PC vybavením, novými žákovskými pracovišti. Dále jsou provedeny bezbariérové úpravy dotčených učeben, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, nové zřizovací předměty ZTI, osvětlení, vybudování bezbariérového WC a instalace schodišťové plošiny pro mobilitu na celé budově školy).
 
Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

Společné učení – cesta k úspěchu

Rollup
 
Hlavním cílem tohoto projektu je zintenzivnění spolupráce mezi partnerskými školami ZŠ Vrchní a SP1 z Ratiboře v oblasti vědy a poznání, výměny zkušeností a poznatků.  Sdílení zkušeností bude probíhat především formou vzdělávacích zájezdů, festivalů vědy a přírodopisných seminářů.
 
Partnerské školy:
 
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace, Vrchní 19, 747 05 Opava
Szkola Podstawowa nr 1 z Oddzialamy Integracyjnymi, ul Cecylii 30, 47-400 Raciborz
Realizace projektu: 01.05.2017 – 30.04.2018
Celkové náklady projektu: 19904,00 EUR – spoluúčast Evropského fondu činí 85% celkových způsobilých výdajů, tj. 16918,40 EUR
 
 
Klíčová aktivita č.1
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.2
 
Text najdete zde 
 

Klíčová aktivita č.3

Text najdete zde a fotky tady
 
 
Klíčová aktivita č.4
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.5
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.6
 
Text najdete zde 
 
 

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Inkluze2

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva PO3 Inkluzivní vzdělávání) jsme se stali partnery projektu KÚ MSK ,,Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“,
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247.

Žadatel:
 Moravskoslezský kraj


Partneři:

·         Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
·         Společně-Jekhetane, o.p.s.
·         Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
·         Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
·         Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
·         Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
·         Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019


Financování projektu:

Zdroje financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

36 755 894,65

z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%)

31 242 510,45

z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%)

3 675 589,46

Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)

1 837 794,74

 

 

 

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování v neformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)


KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze


KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta


KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání
-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
-podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami


KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity
-DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání


KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity
-DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách


KA 7: Řízení projektu
Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

Projekt výzva 56 - Podpora výuky jazyků

Jazyky56

Pro letošní rok získala naše škola finanční prostředky na zkvalitnění výuky a další vzdělávání pedadogů ve výši 986 250,- kč.

Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 9. - 31. 12. 2015

Aktivity projektu:

• Čtenářské dílny - aktivita zaměrená na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ
• Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn
• Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)
• Stínování – vzdělávací pobyt pro vyučující Wales

Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)

Foto najdete zde a tady. A další fotky.

Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn

Od 14. října do 19. října se dvacet žáků devátých tříd zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie. Děti měly možnost ověřit si své znalosti angličtiny v praxi a to nejen ve škole, ale i v anglicky mluvících rodinách, kde byly ubytovány. Kromě výuky angličtiny v dopoledních hodinách byl pro ně nachystán bohatý program. Viděly ty nejznámější památky Londýna (Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, the Tower atd.), vyzkoušely si jízdu londýnským metrem i lodí po Temži. Navštívily Windsdor a univerzitní město Cambridge. Zájezd se vydařil, všichni se vrátili spokojeni a plni dojmů. Foto najdete zde.
 

Projekt RESTART

24. 02. 2015

Výzva k podání nabídky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0004.

Název projekt: RESTART

Přílohy zde.


10. 3. 2015

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/51.0004

Název projektu: RESTART

Přílohy zde. 
logo LLP

 

 

Projekt: Comenius II

Nový projekt 'Different?' byl schválen pro ZŠ Vrchní.

DifferentProjekt Comenius – 1. schůzka

Dne 3. 10. 2014 naše škola přivítala delegaci pedagogů z Walesu, Polska, Turecka a Francie, kteří se spolu s námi účastní mezinárodního projektu nesoucího název Comenius – Different. Cílem tohoto projektu je zapojit všechny žáky do výukových aktivit, které jim ukáží rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi jejich kulturou.

Kolegové z Walesu, Turecka a Francie navštívili naši školu – podívali se do výuky na nižším i vyšším stupni a diskutovali s našimi pedagogy o systému výuky, integraci žáků se speciálními výukovými poruchami, mimoškolních činnostech apod. Hledali zde inspiraci pro změny, které by mohli implementovat do své výuky. V Obecním domě poté proběhla pracovní schůzka, kde byl projednán nový plán projektu, z důvodu odstoupení některých partnerských zemí, které se měly původně do projektu zapojit.


POZOR!!!

Po úvodní společné návštěvě všech partnerů byla vyhlášena soutěž o nejzdařilejší logo projektu, který proběhne v duchu jeho názvu „Different“. Vítězný návrh potom bude bojovat o své místo na slunci s nejlepším tureckým, velšským a francouzským. Tvůrce nejnápaditějšího loga navštíví partnerskou školu ve Walesu v březnu nebo v červnu poletí do Francie.

¨
Foto1
Projekt Comenius – Different umožní našim žákům i pedagogům zkoumat a uvědomit si rozdíly i podobnosti mezi cizími kulturami i v rámci výjezdních návštěv do našich partnerských zemí.

Zde jsou vítězné návrhy loga projektu žáků naší školy:

logo1 logo2Den jazyků

Dne 8.11. 2013 se u nás ve škole konal Den jazyků. Letošní ročník se nesl v duchu spolupráce naší školy s partnerskými školami ve Francii, Walesu a Turecku, v rámci projektu Commenius. Třídy vyšších ročníků dostaly za úkol naplánovat cestu napříč těmito zeměmi. Žáci byli velmi pilní a připravili si zajímavá vysoupení, která byla hodnocena odbornou porotou. Ta se skládala z řad našeho pedagogického sboru. Kantoři měli možnost nahlédnout do tajů Francie, Walesu a Turecka prostřednictvím úžasných posterů a kulis, ale také svých chuťových buněk. Nejedna třída si pro ně přichystala překvapení v podobě tradičního pokrmu té dané konkrétní země. Program Dne jazyků byl nabitý humornými scénkami, tanečky a zpěvem. Obrovský potlesk a standing ovation zažila naše žačka Andrea Horáková, která zazpívala píseň slavné francouzské šansonierky Édit Piaf. První místo získala třída 9.B za svou dobrodružnou cestu, kterou podnikli Mach a Šebestová se svým psem Jonatánem a utrženým sluchátkem.
Fotky najdete zde.


Wales

V rámci mezinárodního projektu Comenius naše škola navštívila partnerskou zemi Wales. Návštěvy se zúčastnily děti 6. až 9. ročníku. Měly tak jedinečnou možnost zjistit, jak vypadá škola a výuka v této anglicky mluvící zemi, prozkoumat krásy severního Walesu a také si procvičit svou angličtinu. Naše partnerská škola Victoria pro nás připravila velmi nabitý program. Spolu s dalšími partnery z Francie a Turecka jsme strávili první den naší návštěvy ve škole, v níž jsme se seznámili se systémem výuky ve Walesu, druhý den vedla naše cesta k severnímu pobřeží do městečka Conwy, kde se rozprostírá hrad stejného jména a z jehož věží můžeme vidět, jak se vlévá řeka Conwy do Irského moře. Třetí den jsme pak pod vedením instruktorů outdoorového centra strávili v oblasti Snowdonia. Uchvátila nás překrásná příroda této přírodní rezervace a její jezera. V den odjezdu jsme se přesunuli do města Liverpool a prohlédli jsme si Merseyside Maritime Museum, ve kterém se nacházejí artefakty vyzdvižené z lodi Titanik. V Tate Gallery jsme obdivovali obraz Pabla Picassa. Tato návštěva bezpochyby patří mezi velmi přínosné z hlediska rozvoje a prohlubování vztahů s našimi partnerskými školami ve Walesu, Turecku a Francii, která je naší další destinací. Fotky najdete zde.

Kanoingsmallest houseVictoria school 

PROJEKT COMENIUS - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA TÉMA TOLERANCE

V rámci projektu Comenius – Different, proběhlo na naší škole dotazníkové šetření na téma Tolerance. Děti se vyjádřily k otázkám: Co pro tebe znamená slovo Tolerance? Vycházíš dobře se svými spolužáky? Je podle tebe důležité, aby spolu vycházeli lidé různých národností? Můžeš uvést alespoň dva příklady rozdílů mezi Čechy a našimi partnery v projektu Comenius?

Výsledky šetření ukázaly, že např. 12% dětí nerozumí a neumí popsat slovo Tolerance. Přibližně 50% dětí vychází dobře se svými spolužáky. Další výsledky šetření najdete v přiložené prezentaci


Francie

V rámci mezinárodního projektu Comenius naše škola navštívila partnerskou zemi v malebné francouzské vesničce Joyeuse. Návštěvy se zúčastnilo dvanáct dětí ze 6. až 9. ročníku. Měly tak možnost zjistit, jak vypadá místní školička, prozkoumat krásy jižní Francie a také si procvičit svou angličtinu, ale také tak trošku začít s francouzštinou. Naše partnerská škola Ecole pro nás připravila velmi nabitý program. Spolu s dalšími partnery z Walesu a Turecka jsme strávili první den naší návštěvy na místním trhu s tradičními výrobky oblasti Ardeche. Navštívili jsme spoustu zajímavých a turistiky atraktivních míst jako např. jeskyně Ornac, typickou vesničku Labeaume, Pont du Gard, Avignon. K největším zážitkům patřilo sjíždění řeky Ardeche pod známým Pont d´Arc. V průběhu návštěvy měli žáci možnost ochutnat speciality francouzské kuchyně.

Tato návštěva bezpochyby patří mezi velmi přínosné z hlediska rozvoje a prohlubování vztahů s našimi partnerskými školami ve Walesu a Turecku. Fotky najdete zde


Francie

Ve francouzském Joyeuse proběhl turnaj her místních i ostatních dětí z Wrexhamu, Opavy a Burduru. Zde je originální listina účastníků.


Jednou z aktivit projektu bylo vést rozhovor s účastníkem olympijských her. Prostřednictvím chatu se toto podařilo Kláře Věntusové a Terce Karhanové. Zde si můžete přečíst krátký rozhovor s jednou z našich sportovních hvězd.
 

Vánoční jarmark

Vytvoření tradičních vánočních dekorací. žáci prvního i druhého stupně vyráběli v době adventu v rámci vyučování (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina), někteří i doma s rodiči typicky české vánoční dekorace a výrobky, které potom byly prezentovány a prodávány rodičům a ostatním hostům na každoročním školním vánočním jarmarku. Výtěžek z jarmarku potom slouží na charitativní účely. Foto zde.

Vysvětlení vánočních symbolů a zvyků.

V době adventu byly s žáky 1. stupně probírány v rámci vyučování i školní družiny typické české vánoční symboly a zvyky. Prezentace tradičních vánočních dekorací, symbolů a zvyků byla taktéž představena na pracovní návštěvě ve Wrexhamu v březnu. 


Tongue Twisters hunt

Kolekce nejlepších jazykolamů napříč kulturami.
V rámci vyučování českého jazyka v jednotlivých třídách prvního stupně byly s dětmi vybrány, dle nich nejzajímavější české jazykolamy. Ty potom byly prezentovány na partnerské návštěvě ve Wrexhamu v březnu ostatním partnerům a děti měly za úkol naučit ostatní žáky partnerských zemí jeden svůj jazykolam. Kolekce nejlepších jazykolamů jednotlivých zemí bude součástí závěrečného výstupu – mini kniha „Different.

České jazykolamy

1.BRATŘE PETŘE, NEPŘEPEPŘI TOHO VEPŘE.

2. NAOLEJUJE-LI JŮLIE TY KOLEJE ČI
NENAOLEJUJE-LI JŮLIE TY KOLEJE.

3. OD POKLOPU KU POKLOPU KIKLOP KOULÍ
KOULI.

4. NA CVIČIŠTI ČTYŘI SVIŠTI SVIŠTÍ.

5. NÁŠ PAN KAPLAN V KAPLI PLAKAL.

6. STRČ PRST SKRZ KRK.

7. TŘISTA TŘICET TŘI STŘÍBRNÝCH STŘÍKAČEK
STŘÍKALO PŘES TŘISTA TŘICET TŘI STŘÍBRNÝCH STŘECH


Turecké jazykolamy

1-O pikap, bu pikap, şu pikap.
2-Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.
3-Yağmur yağarsa raylar ıslanır, yağmur yağar saraylar ulanır.
4-Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık küp.
5-Gül dibi bülbül dibi gibi, bülbül dibi gül dibi gibi.
6-Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak.
7-Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.
8-Rıfkı’yla Rıza, rıhtımda rızıklarını aradılar.
9-Üç tunç tas has hoş hoşaf.

Welšské jazykolamy

Viz. Prezentace
 

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů