1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


6.B

PŘEDMĚT
-obvykle rozvíjí sloveso, múže rozvíjet i přídavné jméno
-? Všemi pádovými otázkami, kromě 1.a 5. pádu
- bývá vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem
- může být rozvit dalšími členy: Ivana píše dlouhý dopis. Opravář otočil kohoutkem u vany.

Ivana píše   Petr se zajímá   Babička       se bojí
    (co?)        (o co?)      (čeho?)
     dopis.            o psy.          bouřky.

Hana    se vysmála  Všichni      mluvili   Opravář       otočil
     (komu?)           ( o čem?)     ( čím?)
          Aleně.    o fotbale.     kohoutkem.

Eva dala      Jakub požádal
    (komu?) (co?)           (koho?) (o co?)
  Janě  dárek.     Štěpána o pomoc

Rytíři  byli dbalí    Jirka  je zahloubaný
  (čeho?)      (do čeho?)
   cti       do čtení


Najděte v textu předměty. Řekněte, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny a v kterém jsou pádě.
Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele na velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.
Byla vždycky chtivá peněz. Sport je prospěšný zdraví. Trenér nebyl spokojený s obráncem. Jsem ti za všechno vděčný. Nejsem si vědom žádné chyby. Jsme na tebe hrdí. Slovenština je velmi příbuzná češtině. Nikdy jsme nebyl žárlivý na jeho úspěchy. Ten člověk mi byl vždycky protivný. Pes nám byl vděčný za každé dobré slovo. Všichni byli na něho zvědaví.

Rozhodněte, čím jsou podtržené větné členy.
To kolo jsem dostal od babičky k svátku. Rozbilo se ti kolo. Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené růže? Dejte nám znamení, až budeme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení.Mohutný strom na okraji lesa zasáhl při včerejší bouři blesk. Blesk proťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na protějším kopci vypíná mohutný strom.1.5.

SKLADEBNÍ DVOJICE

-slova, která tvoří skladební dvojici poznáme otázkou, jedním se zeptáme tak, že druhým odpovíme
-základní skladební dvojice      
-PO +PŘ ( rodiče)
-Auto zastavilo.
- platí zde obousměrná otázka
- mohou být rozvity tzv, rozvíjejícími větnými členy ( děti)

Červené               auto     prudce                zastavilo             u domu.
Jaké auto?                         jak zastavilo?                                   kde zastavilo?

-rozvíjející větné členy mohou být dále rozvity jinými větnými členy ( děti mají kamarády)

Nápadně            červené                auto      prudce                  zastavilo     u našeho                     domu.

Jak červené?      Jaké auto?                         Jak zastavilo?                        U jakého domu?       Kde zastavilo?

Na louce rostly veliké žampiony. ( vypiš skladební dvojice.)
Žampiony rostly, rostly na louce, veliké žampiony

Kombajny pomalu sklízely polehlé obilí. (škrtni špatné skladební dvojice)
Kombajny pomalu, pomalu sklízely, polehlé obilí, kombajny sklízely, sklízely obilí, sklízely polehlé, pomalu obilí.

DÚ: Vyznačte skladební dvojice šipkama:

Za brankou štěká zlý pes. Na ulici stojí cizí auto. Naše kráva mléko dává. Na stole leží nová kniha.

Včera k nám přišel na návštěvu bratrův kamarád. Na okna tiše ťukal vytrvalý déšť.

Hlavou se mi honily fantastické nápady. Teta mi přivezla z Thajska červený svetr. Oblékl si už Adam

kalhoty?


25.4.

PŘÍSUDEK (PŘ)

-vyjadřuje, co se říká o podmětu (PO), co PO dělá, co se s PO děje
- nejčastěji je jím sloveso v určitém tvaru
- ? co se říká o PO

 1)Slovesný             -vyjádřený určitým slovesným tvarem
   PŘS                       -Letadlo letí
                                 Letadlo se vznáší
                                 Letadlo bude létat.
                                 Letadlo se bude vznášet

a)Jednoduchý       -obsahuje jednoduchý tvar slovesný ( má pouze 1 slovo)
                              -Letadlo letí vysoko.
b) složený             -obsahuje více sloves, která tvoří určitý tvar slovesný složený
                              -Letadlo bude létat do Ameriky.
                               Letěli jste dlouho?
                               Kdybys chtěl někdy někam letět…
!!! Složené slovesné tvary pokládáme za větný člen!!!

Zařaď správně do tabulky:slyšel jsem, šel bys, chodili, dívali jsme se, dívá se, slyším, půjdeš, budou chodit

                               Složené slovesné tvary                                jednoduché slovesné tvary

 Podtrhněte přísudek a dávejte pozor, aby byl celý!
Včera se tu zastavil jeho křeček. Přinesl bys mi bramborák s medem? Vůbec jsme se na výlet netěšili. Odpoledne se budu na zahradě opalovat. Tohoto strašidla se budou všichni pejsci bát. Nejraději by tu s námi byl býval zůstal ještě jeden den. Podívali jste se i za komín? Nejraději bych se býval vypařil.

2)
Slovesně jmenný ( jmenný se sponou  - složený ze dvou částí
      PŘJ                                                       - určitého tvaru sponového slovesa ( být, bývat, stát se,stávat se)
                                                                  -          Jmenné části ( podstatné, přídavné jméno)

-Jan    je     modelář.                                    Jan     se stal       modelářem.                     Jan   je   šikovný.

     Spona     podst. jm.                                           spona         podst.jm.                                spona příd.jm.Podmět ( Subjekt) PO

-         Vyjadřuje o kom nebo o čem vypovídá přísudek

-         Ptáme se na něj : Kdo? Co?- tj. otázkou 1. Pádu

-         Je nejčastěji v 1. Pádě j.č. nebo mn.č.

 A         1) VYJÁDŘENÝ            - vyjadřuje původce nebo nositele děje

                                         - př.Pes štěká u boudy. Já nic nevidím.

            2) NEVYJÁDŘENÝ       - a) známý z předchozí věty


                                          Př. Pes štěká u boudy. Za chvíli začal výt.

                                   -b) je zřejmý z určitého tvaru slovesa
                                        Př.Šli jsme do kina. Lyžuješ už dlouho?

                                   -c) všeobecný ( nepojmenované osoby)

                                        Př. Mluvilo se o něm. V rádiu hlásili, že zlevní .

 B          1) HOLÝ                            Filip už čeká venku..
              2) ROZVITÝ                     Hubený Filip z devítky už čeká venku.
              3) NĚKOLIKANÁSOBNÝ Hubený Filip z devítky, Viktor a Berry, ale i Honza už čekali venku.

Jak lze podmět vyjádřit

 1.Otec mi se vším svěřuje                                     …………………………………………….
2.Mladí dnes nepřijdou.                                          …………………………………………….
3.tím nesouhlasím.                                            …………………………………………….
4.Hned druhý odpověděl správně.                            …………………………………………….
5.Potkat úspěch není snadné.                                 …………………………………………….
6.Každé proč má své proto.                                    …………………………………………….
7.„Na“ je předložka                                                …………………………………………….
8.Když je spojka podřadící.                                      …………………………………………….
9.uších nám znělo jeho ne.                                      …………………………………………….
10.Ze zubařovy ordinace se ozývalo au.                     …………………………………………….

Vyhledejte v textu podměty a určete u nich slovní druhy:

Já s tím nikdy nebudu souhlasit. Rodiče mu to určitě dovolí. A proč se právě ty na mě zlobíš? Do zatáčky se najednou vřítili dva závodníci. Jsou dnes ve škole všichni? Tohle zvládne i hloupý. V této místnosti je zakázáno kouřit. Při diktátu se stále ozývalo ach, och. Kéž je částice. Brzo bude nutné vyměnit olej.

__________________________________________________________________________________________________
15.4.

PRAVOPIS SLOVES ( Y,I)

přítomný čas                                                             minulý čas

                        -i                                                         shoda podmětu s přísudkem

nosí, sází, koupí                       stř.rod             ž.rod                m.rod živ.        m.rod neživ

                                                TA   -a            TY   -y                      TI   -i              TY   -y

 

 

Několikanásobný podmět v množném čísle

koncovka

příklad

Alespoň jeden člen je rodu mužského životného

-i

Chlapci a dívky hráli na hřišti vybíjenou.

Žádný z členů není rodu mužského životného

 

-y

Velká loď a ostatní plavidla opustily přístav.

Všechny členy jsou rodu středního v množném čísle

-a

Kuřata a housata se pásla v ohrádce.

Několik členů je rodu středního a alespoň jeden je v jednotném čísle

-y

Kuřata, housata a kachně se pásly v ohrádce.

 Př. Noviny, časopisy a pohlednice shořely. Poslanci a poslankyně pracovali. Smrky, duby a břízy rostly. Plavci a potápěči se potápěli. Učitelka a žáci šli. Hejna špačků odletěla. Děti a psi se procházeli.

_________________________________________________________________________________________
21.3.2012

SLOVESA
-         Slova ohebná, která se časují
-         Slova, která vyjadřují děj, činnost, stav nebo změnu stavu
-         Určujeme u nich:
Osobu:            1.                                            Já                                                           my
                       2.                                            ty                                                           vy
                       3.                                            on (ona, ono)                                   oni (ony, ona)

Číslo:            jednotné (j.č.)
                     množné (mn.č.)

Čas:               minulý( min.)                   - všechny 3 časy určujeme jen u způsobu oznamovacího
                      přítomný (přít.)               - minulý a přítomný určujeme u způsobu podmiňovacího
                      budoucí (bud.) 

 
Způsob:       oznamovací (ozn.)          -děj je skutečný, nastal, nastane, probíhá
                     rozkazovací (roz.)           -je nutné, aby děj nastal
                     podmiňovací (podm.)      -děj je možný ( přít.), nebo je neuskutečnitelný (min.)

Př. Určete ml. Kategorie u sloves, která vyberete ze seznamu:

Lístek, kniha, ale, utíká, ke, brr, vyplouváme, směješ se, kreslil, obraz, malíček, a, zelený, zelenáte se, koberec, bolest, pot, potili jste se, stovka, ruka, aby, kolo, pere se, jedl, pes, nový, lesy, který, stolek, lovíme, bude zpívat, bota, peníze.

Přehled časování sloves

 

Os.

Číslo jednotné

Číslo množné

O
Z
N
A
M
O
V
A
C
Í

Mi
nu

1.
2.
3.

volal jsem
volal jsi
volal

volali jsme
volali jste
volali

Pří
tom


1.
2.
3.

volám
voláš
volá

voláme
voláte
volají

Bu
dou

1.
2.
3.

budu volat
budeš volat
bude volat

zavolám
zavoláš
zavolá

budeme volat
budete volat
budou volat

zavoláme
zavoláte
zavolají

ROZ
KAZO
VACÍ

 

1.
2.
3.

---
volej
---

volejme
volejte
-----

POD
MI
ŇO
VA

Pří
tom

1.
2.
3.

Volal bych
Volal bys
Volal by

Volali bychom
Volali byste
Volali by

Mi
nu

1.
2.
3.

Byl bych (býval) volal
Byl bys (býval) volal
Byl by (býval) volal

Byli bychom (bývali) volali
Byli byste (bývali) volali
Byli by ( bývali) volali

POJMY, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT
Slovesné tvary
Neurčité slovesné tvary:     nevyjadřují osobu a číslo ( mluvnické kategorie)
                                             Končí na koncovky- -t,-ti,-c,-ci
                                             Neurčitek = infinitiv
Určité slovesné tvary:          vyjadřují mluvnické kategorie- osobu, číslo

Př.rozdělte slovesné tvary na určité a neurčité:

Budu volat, psáti, nakupuje, trhala, psal si, šel jsem, péci, chtěla bych, téci, jdi!

Jednoduchý slovesný tvar  tvoří ho jedno sloveso ( jedno slovo) !!! pozor na zvratná slovesa
                                             Psát, nakupuje, pozoruji, hladil, směj se, kupovala si
Složený slovesný tvar         je složen ze samotného ( významového) slovesa a jednoho nebo více 
                                             pomocných sloves
                                             budu volat, volal jsem, psal si, šel bych, chtěl jsem jít

Příčestí minulé                    
slovesný tvar, kterým se tvoří minulý čas- zakončen na –l,-la,-lo,-li,-ly,-la
 př.:

volal jsem

                                               příčestí minulé slovesa volat      přít.tvar pomocného slovesa být

budu volat

                                               tvar budoucího času sl. být        infinitiv slovesa volat

volal bych

                               příčestí minulé slovesa volat                                     tvar podm. zp. slovesa být        

byl bych volal

                               příčestí minulé sl. být                     tvar podm.zp. slovesa být          příčestí minulé sl.volat

___________________________________________________________________________________

14.3.2012

Pravopis číslovek řadových
Tečku nepíšeme:

Za datem napsaným zlomkem           14/3    x          14.3.

Za letopočtem                                    2012

Tečku píšeme:

Za každou řadovou číslovkou vyjádřenou číslicí,ale !!!!! je-li číslice před podstatným jménem                                      58. strana       x          strana 58

                                                           12. kapitola     x          kapitola 12

                                                           6. díl                x          díl 6

                                                           3. cvičení        x          cvičení 6

Za římskou číslicí řadovou píšeme tečku    Karel IV., Přemysl Otakar I.

Letopočty: píšeme bez tečky, čteme jako číslovku základní nebo jako řadovou
Roku 1492       -roku tisíc čtyři sta devadesát dva, roku čtrnáct set dvaadevadesát…
                       -roku čtrnáctistého devadesátého druhého
Učebnice str.51/3- opsat do školního sešitu, doplnit tečky
Učebnice str. 51/4- ústně- vymyslet další letopočty pro každého

Skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři, pět

 

dva, oba

tři

čtyři

pět

1.pád

dva, oba ( dvě, obě- ž.rod)

tři

čtyři

pět

2.pád

dvou, obou

tří, třech

čtyř, čtyřech

pěti

3.pád

dvěma, oběma

třem

čtyřem

pěti

4.pád

dva, oba ( dvě, obě- ž.rod)

tři

čtyři

pět

6.pád

dvou, obou

třech

čtyřech

Pěti

7.pád

dvěma, oběma

třemi

čtyřmi

pěti

 

 

 

- 5-99                                               skloňuje se jako číslovka pět

 

-jeden, jedna, jedno             skloňuje se jako zájmeno ten, ta, to

 

-sto                                         skloňuje se jako podst.jm. město

 

-tisíc                                       skloňuje se jako podst.jm. stroj

 

-milion                                               skloňuje se jako podst.jm. hrad

 

-miliarda                                skloňuje se jako podst.jm. žena

 

 -řadové, druhové a násobné se skloňují jako přídavná jména

 

Druhý, čtverý, dvojnásobný                       skloňuje se jako přídavné jméno mladý

 

První, dvojí, tisící                              skloňuje se jako přídavné jméno jarní


___________________________________________________________________________________

13.3.2012

ČÍSLOVKY


Číslovky dělíme podle významu:

Ptáme se na ně:

určité

neurčité

Vyjadřují přesný počet nebo pořadí:
Lze je napsat číslicemi

Nevyjadřují přesný počet nebo pořadí:

Základní
vyjadřují počet

Kolik?

Jeden, dva, tři, sto

Mnoho, málo

Řadové
označují pořadí

Kolikátý?

První, třetí, pátý, stý

Mnohý, několikátý, poslední

Druhové
označují počet druhů

Kolikerý?

Kolikero?

Jedny, dvojí, dvoje, troje

Několikero, několikerý

Násobné
Vyj., kolikrát se věc vyskytuje

Kolikrát?

Kolikanásobný?

Třikrát, jedenkrát, dvakrát, dvojnásobný, trojnásobný, stonásobný

Mnohonásobný, mnohokrát, několikrát…

Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!

Slova: Jednotka, dvojka, trojka, pětka, stovka, ale i jednoduchý, dvojitý, trojitý apod. nepovažujeme za číslovky, ale za podstatná nebo přídavná jména!
Mnoho (málo) věcí- ve spojení s podstatným jménem = číslovka

Mnoho (málo) mluvit- ve spojení se slovesem = příslovce

Sedm- osm        Číslovky sedm a osm píšeme bez u, ale vyslovujeme sedum i sedm, osum i osm

 21-99                    Píšeme i vyslovujeme dvěma způsoby

21                           dvacet jedna                     jednadvacet
58                           padesát osm                     osmapadesát
1136                      tisíc sto třicet šest
2222                      dva tisíce dvě stě dvacet dva


text


7.AB
21.3.2012

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PU) ADVERBIALE
-Označují okolnosti, za kterých někdo ( po) někomu něco ( pt) dělá (př).
(Karel pomáhá sklízet zeleninu na školním pozemku tajně a v noci.

Sděluje různé bližší okolnosti a vztahy týkající se děje
- Rozvíjí slovesa, přídavná jména a příslovce
- Bývají jím   příslovce            Půjdu tam večer.,
                   jména ( někdy připojena spojkami jak, jako, než) utíká do lesa. Utíká ke mně. 
                   infinitiv slovesa                Spěchal otevřít.

? různými příslovci                Odpoledne výprava namáhavě postupovala džunglí k horám.

 

Výprava                              postupovala

(kdy?)                     (jak?)                                               (kudy?)                            (kam?)

Odpoledne                        namáhavě                          džunglí                                k horám

 

Rozdělení PU

Místa (PUM)
-? kde, odkud, kudy, kam….        Vrátili se z výletu. Doma pomáhá….
Marek svědkem krádeže
Já jsem toho zloděje viděl.
Kdejsi přesně stál? Stál jsem na rohu.Odkud ten člověk vyšel? Vyběhl z obchodu. Kampotom zamířil? Zamířil přímo na náměstí.Viděl jsi, kudy se potom dal? Utíkal průchodem pryč.

Času (PUČ)

-? Kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často       dnes přišel, v noci spí, brzy budu hotov

Způsobu (PUZ)

-? Jak? Jakým způsobem?           Vypadáš dobře, nemožně se tváříš. Práce mu šla rychle

Míry (PUmíry)
- ?jak hodně? Do jaké míry?      Velmi pršelo, téměř neslyšela, …

Příčiny (PUpříč.)
? proč, z jaké příčiny/důvodu, nač, k čemu ( příčinou rozumíme to, co děj způsobilo-co mu předcházelo)
-          Pro nemoc zavřeno ( nemoc předcházela zavření obchodu), skákal radostí

Účelu ( PUúč.)

-? Proč, za jakým účelem ( účel je to, čeho máme dějem dosáhnout- co následuje)
- Odjel se léčit do lázní ( nejdříve odjel do lázní a pak se tam léčil), šla na borůvky, malujeme pro radost, Dívky jely na nákup

 Podmínky (PUpodm.)
-? Kdy, za jaké podmínky
- obrať při požáru, řeknu to i v tvé nepřítomnosti, při dobré vůli se určitě dohodneme

PřípustkY (PUpříp.)

-? I přes co, přes jakou skutečnost, navzdory čemu
- udělal to navzdory všem, přijdu přes zákaz

 __________________________________________________________________________________________________

20.3.2012

PŘEDMĚT (PT)- OBJEKT

-         Vždy doplňuje sloveso nebo přídavné jméno
-         ?- pádové otázky, mimo 1.p a 5.p.

-         Je vyjádřen      - podstatným jménem- Odmítal poslušnost. 
                               -zájmenem- Podívej se na mě.
                               -infinitivem- Jsem ochoten tam přijít.
Pozor!!! Po způsobových a fázových slovesech je infinitiv součástí přísudku!!!!
-         Rozvíjí ho další členy  - PKS- Odmítal veškerou poslušnost.
                                        -PKN-Odmítal poslušnost matce.
       předmět v infinitivu     - PT-Jsem ochoten tam přijít s přáteli.
                                        - PU- Jsem ochoten tam přijít.

Ivana   píše                             Petr     se zajímá                                Babička       se bojí

               (co?)                                       (o co?)                                                        (čeho?)

               dopis.                                          o psy.                                                         bouřky.

 

Hana   se vysmála                 Všichni                 mluvili                               Opravář       otočil

               (komu?)                                     ( o čem?)                                                           ( čím?)

                     Aleně.                                        o fotbale.                                           kohoutkem.

 

Eva      dala                                                                Jakub   požádal

               (komu?)       (co?)                                                        (koho?)      (o co?)

                        Janě                dárek.                                                 Štěpána           o pomoc

 Najděte v textu předměty. Řekněte, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny a v kterém jsou pádě.

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele na velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.
Byla vždycky chtivá peněz. Sport je prospěšný zdraví. Trenér nebyl spokojený s obráncem. Jsem ti za všechno vděčný. Nejsem si vědom žádné chyby. Jsme na tebe hrdí. Slovenština je velmi příbuzná češtině. Nikdy jsme nebyl žárlivý na jeho úspěchy. Ten člověk mi byl vždycky protivný. Pes nám byl vděčný za každé dobré slovo. Všichni byli na něho zvědaví.
Rozhodněte, čím jsou podtržené větné členy.
To kolo jsem dostal od babičky k svátku. Rozbilo se ti kolo. Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené růže? Dejte nám znamení, až budeme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení.Mohutný strom na okraji lesa zasáhl při včerejší bouři blesk. Blesk proťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na protějším kopci vypíná mohutný strom.                                                              

Jakými větnými členy jsou infinitivy ve větách?
Stále mi odmítal vysvětlit celou situaci.
Za určitých podmínek jsem ochoten tam přijít.
Mohl bys mi to ještě jednou přečíst?
Na táboře jsme se naučili rozdělávat oheň i v dešti.
Jeho snaha vyniknout byla korunována úspěchem.
Bylo by krásné prožít dovolenou na pustém ostrově.

GDPR

Ochrana osobních údajů