1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Naše škola je nejstarší česká národní škola v Opavě. Potřeba vzniku české školy v Kateřinkách se objevovala už na konci 19. století v období národního obrození.


Od roku 1791 byla v Kateřinkách pouze škola jednotřídní, v letech 1870-1875 byla rozšířena na čtyřtřídní, ovšem obě byly německé. České děti z Kateřinek musely za svým vzděláním do města Opavy.

Zřetelná česká většina neměla možnost nechat vzdělávat své děti v mateřském jazyce, proto se kateřinští občané domáhali české školy. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto, že vedle staré německé školy bude postavena nová škola, v níž bude vyučováno českým jazykem.

Nová škola, číslo popisné 101, byla v roce 1900 nákladem 29 000 zlatých dostavěna. Provoz v ní byl zahájen 1.3.1900. Šlo výrazně o školu českou, do níž bylo zapsáno 301 dětí české národnosti a 119 dětí německé národnosti. Avšak už v roce 1903 byla v Kateřinkách zavedena jako úřední jazyk němčina. České děti musely opět do Opavských škol.

V roce 1906 byla škola definitivně rozdělena na českou a německou. Ke stávající budově bylo přistavěno další křídlo ze strany ulice Staňkovy (dnes Vrchní). Tento stav vydržel do roku 1918.

 
Vývoj školy v letech 1918-1945

Sken1Po vyhlášení československé samostatnosti v roce 1918 bylo proto nutno budovat českou školu od základu. Významnou roli zde sehrál tehdejší řídící učitel Gustav Kořený (na obrázku vlevo).

Jeho úloha v tomto nesnadném období byla neocenitelná, protože v následujících letech probíhal nelehký souboj o žáky mezi českou a německou školou, jak o tom svědčí leták z roku 1920, jenž nabádal rodiče k zápisu dětí právě do školy české. Ve školním roce 1920/21 bylo do české školy obecné zapsáno 576 dětí. což bylo důkazem úpadku němectví v Kateřinkách. Příliv žactva do české školy byl tak velký, že bylo nutno přistavět další křídlo budovy. Současně byla vybudována dílna pro rukodělné práce. Od roku 1922 byla v Kateřinkách pětitřídní škola s pěti pobočkami (souběžnými třídami).

Od školního roku 1923/24 klesá počet žáků na 438, avšak tento stav je nutno chápat jako důsledek války.

 

 


Školní rok

počet ž.

Školní rok

počet ž.

Školní rok

počet ž.

Školní rok

počet ž.

1921/22

503

1926/27

343

1930/31

528

1934/35

456

1922/23

460

1927/28

394

1927/32

541

1935/36

413

1923/24

438

1928/29

433

1932/33

528

1936/37

392

1924/25

377

1929/30

442

1933/34

483

1937/38

410

1925/26

343

 

 

 

 

 

 

 


I přes dostatečný počet žáků musela česká škola obecná o svou existenci bojovat. Zásluhou úspěšné prezentace na veřejnosti (vystoupení žáků v divadelních představení, výstavky, působení učitelů v pěveckém souboru Vlastimil) získávala škola od přispěvatelů peníze na svou činnost i na pomocSken2 dětem z chudých rodin. Dokumentují to historické fotografie z tzv. vyvařovacích akcí.

Škola každoročně věnovala pozornost významným událostem a osobnostem českého politického i historického života (oslavy narození T. G. Masaryka a později E. Beneše, oslavy vzniku Matice opavské, vzniku ČSR a dalších).

Přestože naše škola byla nová, nezapomínali kantoři i občané na její další modernizaci. Příkladem této činnosti je vybudování tělocvičny v roce 1925 a zavedení školního rozhlasu v roce 1932. Dokládáme dobovým zápisem z kroniky:

"Po odborných poradách usneseno zavésti čtyřlampový přístroj značky "Mende" se třemi tlampači do tří tříd, zjednána Koncese pro školní provoz. Tímto nařízením postoupila naše škola opět dále k moderním vyučovacím principům."

Hygiena ve škole se velmi zlepšila zařízením nového vodovodu v letech 1933-1934.

Konec třináctých let je poznamenán krizí a fašismem. V roce 1937 umírá dlouholetý řídící české školy Gustav Kořený, který se zapsal do paměti mnoha generací.

22.10.1938 byla kateřinská škola převzata fašistickými okupanty, kteří do ní zpočátku dosadili jen německé učitele. Po dobu okupace pokračovala germanizace českých dětí.

 

Sken3Škola od roku 1945

Válečné události v dubnu 1945 poznamenaly nejen město, ale i školu. Zeď budovy byla na dvou místech proražena dělovými střelami, poškozena byla i střecha. I přesto se s vyučováním začalo brzy. Zásluhu na tom měli právě čeští učitelé, kteří  přiložili ruku k dílu. A tak již 4. června 1945 bylo obnoveno nouzové vyučování. Správcem se stal Cyril Masek. V novém školním roce 1945/46 měla škola šest tříd a jednu pobočku.

Roku 1948 se řídícím stal Dimitrij Ravčuk a škola získala název 11. škola národní "U kostela" v Opavě-Kateřinkách.

Od roku 1945 do roku 1951 byly ve školní budově na Vrchní ulici souběžně jedenáctá národní škola a škola měšťanská, později střední škola s názvem "4. střední škola v Opavě-Kateřinkách". V roce 1951 nastoupil jako ředitel školy Jan Palyza, který na škole působil až do roku 1962.

Ve školním roce 1951/52 došlo ke sjednocení 11. národní a 4. střední školy, vzniká jednotná osmiletá střední škola. V té době navštěvovalo školu 491 žáků. V lednu 1952 byla zřízena družina mládeže, která v té době měla především funkci sociální. O rok později byla při škole ustanovena pionýrská skupina.

V 60. letech byla škola přejmenována na základní devítiletou. Od roku 1960 se budova školy začala upravovat a interiér procházel modernizací. Vznikly dvě nové učebny a škola získala do bezplatného užívání areál naproti hřbitova pro pracovní vyučování. V té době byla provedena důkladná oprava tělocvičny a škola byla zčásti plynofikována. Do všech tříd byla zavedena voda.

Během tohoto období působili ve funkci ředitele školy Ervín Šrajer, Karel Schee a od roku 1969 Josef Bíner, který na škole působil až do důchodu v roce 1987. Byl výborný hudebník a člen Pěveckého sdružení slezských učitelů.

Za jeho vedení doznala škola dalších změn - vyměnila se okna, škola dostala nový kabát, opravena byla tělocvična.

V roce 1987 se stala ředitelkou školy dlouholetá zástupkyně ředitele Jarmila Pallová.

 
Z kroniky školy v r. 1987:

Pracoval jsem na této škole ve funkci ředitele od 1.9.1969 a vždy jsem se snažil o to, aby ne slovy, ale činy dokazovala škola svou kvalitu. K tomu jsem vedl všechny pracovníky. Práce se dařila, i když bylo nutno překonávat různé překážky a řešit řadu problémů. Platilo a platí, že poctivá práce přináší dobré ovoce. A jím zůstávají stovky mladých lidí, našich bývalých žáků, kteří jsou dobrými pracovníky, dobrými a spolehlivými občany naší vlasti.

Děkuji za dobrou spolupráci zástupkyni ředitele Jarmile Pallové, která mi 17 let pomáhala při vedení kateřinské školy. Přeji jí hodně zdaru ve funkci ředitelky této školy.

V Opavě - Kateřinkách dne 19. srpna 1987

Josef Bíner, ředitel školy

 
V roce 1990, který zaznamenal změnu ve společnosti, ve školství i na naší škole, byla kolektivem pedagogů zvolena do funkce ředitelky školy Mgr. Zdeňka Ondrášková.

Poslední desetiletí přineslo žákům více možností - především ve výuce cizích jazyků, ve výběru volitelných předmětů a vyučujícím větší volnost ve volbě metod ve výuce.

Ve škole byla vybudována počítačová učebna, která umožňuje žákům získat vědomosti v současné době nezbytné. Zcela se změnila budova školní družiny, na zahradě bylo vybudováno hřiště. Také škola doznala značných změn (rozšíření školní jídelny, úprava školního dvorku, sanační práce, generální opravy střech a tělocvičny).

- - - - -
Text byl převzat z knižní publikace "100 let základní školy v Opavě - Kateřinkách".

GDPR

Ochrana osobních údajů