1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Logo mm

NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

Odpojme se a zapojme se!

U dětí převládá virtuální komunikace, se kterou si nevědí rady. Mnohdy dobrý úmysl se změní v nástroj ponižování a šikany. Dnes vyrůstají děti v úplně jiné době, v jiném světě než jejich rodiče. Technické vymoženosti jsou ze dne na den dokonalejší a podstatnou měrou zasahují a ovlivňují životy našich dětí. Ty vstávají, usínají, rostou s mobilem či tabletem v ruce. Internet jim umožňuje věci, o kterých my dospělí, učitelé a rodiče, nemáte ani tušení. Vzrůstají případy dětí obracejících se na ŠPP (Školní poradenské pracoviště) s žádostí o pomoc při útocích a zneužívání sociálních sítí.

Na základě převládajících problémů dětí, které ve škole řešíme a potřeby upozornit všechny členy školní komunity na reálné nebezpečí virtuálního světa, bychom chtěli pro příští školní rok realizovat projekt, který bude zaměřený na klady a zápory používání internetu.

Hlavními cíli pro žáky je upozornit je na nebezpečí internetu, bezpečný pohyb na sítích, možnosti řešení nastalých problémů. Ukázat jim, že mobily mohou být užitečné v každodenním životě (navigace, platby, geocaching, ...)

Pedagogické pracovníky a rodiče bychom chtěli seznámit s nejnovějšími trendy, nebezpečím a možností technického zabezpečení přístupů dětí do různých aplikací a sociálních sítí.

Účelem projektu je nejen poučit, proškolit žáky, rodiče a pedagogické pracovníky, ale i nabídnout jiné alternativy trávení volného času.

Uskutečněné aktivity: 

Besedy E-Bezpečí: 5. - 9. ročník

                          pedagogičtí pracovníci školy   foto zde

Adaptační kurzy pro 6. ročník    foto zde

Vybudování odpočinkového místa na podestě schodiště (police, sedací vaky, předplatné časopisů)   foto zde

Turnaj v deskových hrách    foto zde

Žáci, kteří navštěvují kroužek deskových her, zorganizovali pro zájemce z prvního stupně turnaj v deskových hrách. Že se jim podařilo vybrat zajímavé a zábavné hry svědčí to, že někteří účastníci jestě po hodině a půl nechtěli jít domů a chtěli pokračovat ve hře.


 

 

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní 2017/2018

Spolu podle pravidel 2017

Projekt zaměřen na 6. ročník, především na bezproblémový přechod žáků z prvního stupně na druhým, včlenění nových spolužáků do kolektivu a na činnosti vedoucí k lepší komunikaci a spolupráci mezi nimi, na zlepšování sociálního klimatu ve třídách a prevenci rizikového chování.


 
Global schools

POMÁHÁME!

Hlavní filosofií školy je budování vhodného sociálního klimatu ve škole tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře, bezpečně a mělo tak dobré podmínky pro rozvoj svých schopností a dovedností. Se stejným záměrem jsme vstupovali i do projektu Global School. Tématem našeho posledního projektu, byla vzájemná pomoc a solidarita s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích, ochota přispět ke zlepšení této situace a zejména nezůstat lhostejnými.
Tentokrát jsme se zaměřili více na nejbližší okolí, děti sami přišly s návrhy aktivit. Časově jsme projekt směřovali na období adventu, kdy si všichni ještě více uvědomujeme potřebu pomáhat. A možná i proto jsme stejnými slovy projekt nazvali „ Pomáháme“.
Jednotlivé aktivity jsme zahájili už v listopadu a pokračovali jsme až do poloviny ledna. Zapojily se děti prvního a druhého stupně. Děti nižšího stupně vyráběly dárečky, připravily si kulturní představení, se kterým navštívily malé pacienty ve Slezské nemocnici, vystupovaly na koncertu v rámci projektového dne.
Pěvecký soubor potěšit obyvatele Domova důchodců, jako dárečky přinesly balíčky s perníčky, které napekly jejich spolužáci v rámci pracovního vyučování. Děti přišly s dobrým pocitem, zazpívaly si spolu se seniory, povyprávěly s nimi a udělaly jim velkou radost.
Vyvrcholením byl projektový den 21. 12., nazvaný Předvánoční naladění. Pro rodiče a přátele školy bylo uspořádáno kulturní vystoupení v kostele sv. Václava. Program byl sestaven z hudebních, tanečních vystoupení. O závěr se postarali členové dramatického kroužku, které zahrály vlastní divadelní hru Vánoční kouzlo, jejíž děj byl o pomoci, mezilidských vztazích i kulturních rozdílech. Celý sváteční podvečer zakončil Jarmark v prostorech naší školy. Projektového dne se zúčastnilo přes 600 lidí, finanční dary, které byly z akce získány, byly použity na konto Dobrého anděla a na zakoupení vybavení pro dětské oddělení Slezské nemocnice ke zpříjemnění pobytu dětských pacientů.
V rámci hodin, zejména OV, Z, v tomto období proběhly hodiny s aktivitami zaměřenými na humanitární a rozvojovou pomoc, děti vyhledaly světové, české a místní organizace a hnutí, která pomáhají, vytvořily plakáty a seznámily ostatní s jejich činností. Sedmé třídy, v rámci výuky o Africe vyzkoušely v aktivitě s fazolemi pocity obyvatel Afriky, které jsou i v dnešní pod době vlivem neokolonizátorů. Také si položily skoro hamletovskou otázku Mít či nemít. V osmém ročníku si zahrály hru na bankéře, které vzbudila velké „vášně“. Do devátých tříd přišla na besedu pracovnice Charity Opava. Byly použity materiály získané v projektu Global school  např. Dáša a Bohouš – Šance pro rozvoj, Příčiny a důsledky, Jak víme, že to funguje.
Zapojení školy do projektu Global Schools hodnotíme kladně, za tři roky se nám v dětech podařilo vzbudit sociální cítění a zájem o globální problémy světa.

 

Ekostopa 2017

V dubnu se v rámci projektu GLOBAL SCHOOLS uskutečnil projektový měsíc na téma EKO STOPA.
Většina aktivit se týkala žáků druhého stupně. Během vyučování si vypočítali svoji, třídní a školní eko stopu, seznámili se s různými tématy z oblasti udržitelného rozvoje – výroba mobilů, oblečení, stavebnictví, topení v domácnosti, výkon a spotřeba elektřiny u domácích spotřebičů, správné třídění odpadů, atd.
Závěrečný projektový den byl naplněn zajímavými aktivitami. Žáci šestého ročníku se vydali po dendrologické stezce opavskými parky a navštívili animační program Slezského zemského muzea – Fauna a flora Opavska.
Žáci sedmého ročníku strávili dopoledne v Arboretu Nový Dvůr.
Žáci osmých a devátých tříd si připravili v rámci projektu program pro žáky 2. až 5. ročníků. Např.: vyzkoušeli si správnou recyklaci, viděli prezentaci projektu EMISE, změřili spotřeba vody s a bez perlátorů, zahráli hru „Co hodím do kamen“. Dále se nám podařilo vyrobit posezení na školní dvůr z použitých euro palet a zasadit strom.
Projekt se nám vydařil.

 

Svět na talíři


V rámci mezinárodního projektu Global schools, jehož cílem je, aby školy vychovávaly otevřené, tolerantní a aktivní občany schopné kriticky vyhodnocovat informace a ovlivňovat dění kolem sebe, proběhl na naší škole projektový týden pod názvem Svět na talíři.

Od pondělí do pátku probíhala Národní sbírka potravin. Sbírka byla předána zástupcům Elimu, kteří ji následně rozdělí mezi místní potřebné rodiny s dětmi.

Číst dál...


Adaptační kurz 2012

Klára Plošková


Adapťák, co a jak?
To ví všichni, proč a tak!

Je to super dlouhá hra
adapťák do oběda.
Jela s námi Verča,
Iveta a Renča.

Večerku jsme měli v devět,
byla dlouhá jako medvěd.

Byli jsme tam jednu noc,
hry jsme hráli pro radost!

Jméno Vesmír – Bolatice,
líbilo se nám nejvíce!

Foto tady a zde.

-----


Pojednání o dubnové Praze

    I v letošním roce jsme si usmysleli, že navštívíme ledovou Prahu. Ale protože Praha byla moc ledová a koleje mrazem praskaly, rozhodli jsme se počkat na první rozkvetlé stromy a rande s Rudolfem II. si dát až v dubnu.
    Už na Východním nádraží v Opavě bylo na co koukat. Ti z nás, kteří měli jízdu vlakem jako premiéru, obdivovali opravené nádraží, nové modré soupravy opavského Pendolína a také slušivé uniformy „vlakušek a vlakušů“…
    Cesta do Prahy byla dlouhá, ale krátká. I noviny se podávaly, ale protože tam byly neslušné obrázky, učitelky je zabavily. I když nás na Wilsonově nádraží Rudolf II. nečekal, vyrazili jsme po jeho stopách. Rozhodli jsme se plnit úkoly. Zkuste i vy odpovědět na naše otázky. Byli jste úspěšní? Ani nám se vše nepodařilo zjistit. Nejvíc nás zajímala otázka, jaké měl Rudolf II. ponožky a naše hradní stráž výložky. (od této chvíle, už jen poezie :) )
V malebné uličce zlaté,
uzoučké a křivolaké,
japonští turisté sotva dýchali,
když s rouškami se po ní belhali.
Na vršku Malé Strany je
Muzeum alchymie.
Byli jsme přítomni výbuchu mistra Kellyho-
Rudolfova alchymisty dvorního.
A v Mekáči u mostu Karlova
Nacpali jsme se doslova.
Pak cestou královskou co noha nohu mine
se naše skupina na Václavák šine.
Na nádraží krokem rázným
ženeme se s báglem prázdným.
Do Opavy jedeme - zážitky si vezeme
a teď o nich píšeme….

V Praze se nám líbilo - hodně se tam fotilo klik
Soutěž vyhrál Marek, dostal za to dárek :)

                Za redakční radu školy sepsala Romarcela Kraus-Synková
                Do elektronické podoby zpracovala Eva Tošenovská

-----

Aktivity spojené s profesní orientací žáků 

Jako každý rok navštívili žáci 8. a 9. tříd tradiční Informu - burzu studijních a učebních oborů. Žákům 8.tříd účast na informě poskytla orientační přehled možnosti studia v našem regionu a pro žáky 9. tříd to byla jedna z možností pomoci při důležitém rozhodování.

Beseda v Informačním a poradenském středisku ÚP v Opavě. Od pana Mgr. Lukáše Hartoše žáci získali informace o uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v našem regionu. Pracovali s profesiogramy, ze kterých mohli získat informace o náplni práce jimi vybrané profese. Návštěva byla i připomenutím,že termín důležitého rozhodnutí a vyplnění přihlášky na konkrétní střední školu se blíží.

Projektový Den profesí umožnil žákům navštívit jimi vybranou školu. Prohlédli si školu za plného provozu, nahlédli do hodin obecně vzdělávacích i odborných předmětů, navštívili odborná pracoviště škol. Na jejich dotazy odpovídali výchovní poradci škol, vyučující a mistři odborného výcviku. V letošním školním roce nám umožnily návštěvu Střední škola hotelnictví a služeb, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Střední škola technická a Slezské gymnázium. Své poznatky o škole žáci prezentovali ostatním v hodinách občanské výchovy.

-----

Velikonoční Praha 2012

Dne 3.4.2012 pořádáme zájezd do Prahy na akci Velikonoční Praha. Více informací najdete zde.

-----

Projektové dílny

Více informací najdete zde

-----

Adaptační kurz 2011

Pomáháme si, chceme být kamarádi

Poslední týden v měsíci září strávili žáci 6. tříd spolu se svými třídními učiteli na adaptačním pobytu v okolí města Budišova nad Budišovkou. Krásné počasí, dobrá nálada a zajímavý program přispěly k příjemné atmosféře celého týdne.

Fotky najdete zde

-----

Ledová Praha 2011

Akce školního poradenského pracoviště - Ledová Praha 2011

V sobotu 5. února 2011 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili výletu do Prahy. Akce „ Ledová Praha 2011“ byla pořádána pro děti, které se chtěly pobavit a hlavně rozšířit si své vědomosti o pražských kulturních památkách v rámci pololetního volna.

A tak jsme navštívili Pražský hrad, pozorně jsme sledovali výměnu stráží, vyšlapali jsme 257 schodů na věž Chrámu sv. Víta, nechali jsme se strašit v Muzeu strašidel a v Národním muzeu jsme zhlédli výstavu věnovanou českým pověstem.

Přestože jsme se vraceli unaveni, nikdo nelitoval, že den svého volna trávil procházkou po Praze, kterou nám zpestřilo i pěkné počasí.

Fotky najdete zde

-----

Kyberšikana

Více informací najdete zde

-----

Adaptační kurz 2010

Více informací najdete zde
Fotky najdete zde

 

GDPR

Ochrana osobních údajů